Abstract

Paper Title/ Authors Name Download View

THE ROLE OF FACILITATING CONDITION AND SOCIAL INFLUENCE TOWARDS CONTINUANCE INTENTION TO USE E-LEARNING

Azlina Abu Bakar, Fahmi Zaidi Bin Abdul Razak


Kajian tentang niat penerusan untuk menggunakan sesuatu teknologi adalah sangat penting kerana penggunaan teknologi yang tidak konsisten akan menyebabkan pembaziran. Kajian ini menggunakan pemboleh ubah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) untuk menjelaskan niat meneruskan penggunaan e-pembelajaran. Pembolehubah-pembolehubah kajian tersebut adalah, pengaruh sosial dan keadaan yang memudahkan. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan sama ada pembolehubah pengaruh sosial dan keadaan